Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Peijnenburg webshop van Koninklijke Peijnenburg B.V., gevestigd aan de Nieuwendijk 45 te Geldrop, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: de "Voorwaarden") van toepassing. Peijnenburg behoudt zich het recht voor om de verkoopvoorwaarden te wijzigen. Daarom dient u de verkoopwaarden regelmatig opnieuw te raadplegen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op al uw bestellingen aanvaardt.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Peijnenburg zijn vrijblijvend en binden Peijnenburg niet. Peijnenburg behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Peijnenburg en indien de bestelling niet binnen veertien (14) werk dagen door Peijnenburg is geweigerd. Peijnenburg is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

 

Artikel 3. Prijzen en betaling

3.1 De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro’s vermeld. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 De verzendkosten die bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen €4,95. Dit bedrag geldt ongeacht het aantal producten dat u bestelt, maar tot de grens van 2 kilogram. Daarna volgen andere tarieven voor verzending welke te zien zijn in het totaalbedrag scherm van de betaalmodule.
3.3 Een product kan betaald worden via het online betalingssysteem (iDeal).

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door Peijnenburg opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 Postbusadressen zijn uitgesloten van levering. Levering vindt uitsluitend in Nederland plaats.
4.3 De bestelde producten worden verzonden naar het door u opgegeven adres in Nederland. Peijnenburg aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het opgegeven adres onjuist is. Als Peijnenburg het door u opgegeven adres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

 

Artikel 5. Reclame en aansprakelijkheid

5.1 U hebt de verplichting om bij aflevering het aantal en de staat van de producten te controleren. Indien de levering niet overeen komt met uw bestelling, dient u Peijnenburg hierover schriftelijk of per e-mail te informeren binnen een termijn van veertien (14) werkdagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst.
5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Peijnenburg de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, repareren (indien van toepassing) dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening. De verzendkosten voor vervangende producten komen voor rekening van Peijnenburg.
5.3 Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien (14) werk dagen te ontbinden door de gekochte producten terug te sturen aan Peijnenburg. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn heeft u de plicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product kan slechts in die mate uitgepakt of gebruikt worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Retourzendingen moeten word en gestuurd naar:
Koninklijke Peijnenburg B.V.
o.v.v. Retourzending Webshop
Antwoordnummer 19, 5660 VB Geldrop

Het factuurbedrag exclusief verzendkosten wordt dan binnen 30 werkdagen op uw rekening gecrediteerd. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening.

5.4 De vergoeding van schade veroorzaakt door gebreken in door Peijnenburg geleverde producten zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de desbetreffende producten.
5.5 Peijnenburg is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Ook is Peijnenburg niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door u of door u ingeschakelde derden uitgevoerde reparaties, aanpassingen en onjuist aangebrachte voorzieningen aan de producten.
5.6 Iedere vordering jegens Peijnenburg vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 6. Bestellingen en communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Peijnenburg, dan wel tussen Peijnenburg en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Peijnenburg, is Peijnenburg niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Peijnenburg.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Peijnenburg in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door u dit schriftelijk mee te delen zonder dat Peijnenburg gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Peijnenburg kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Het Nederlands recht is van toepassing op de ze Voorwaarden, uw bestelling en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten.

Bedrijfsinformatie:
Peijnenburg's Koekfabrieken B.V.
Nieuwendijk 45
5664 HB Geldrop